Karjeras konsultants

Projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0./16/I/001 ietvaros, Rēzeknes pamatskolas – attīstības centrā strādā pedagogs karjeras konsultants Līga Bistrova, pie kuras var saņemt individuālo karjeras konsultāciju (arī šobrīd attālināti).

Darba laiks:

  • Otrdienas: 13:00 – 17:00
  • Trešdienas: 13:00 – 17:00
  • Ceturtdienas: 13:00 – 17:00

Ko var iegūt skolēns no individuālajām konsultācijām ar karjeras konsultantu?

  • labāk apzināt savas intereses, prasmes, iespējas un vērtības;
  • padziļināt izpratni par karjeras izvēli;
  • iegūt labāku skaidrību par rīcības plānu – ko darīt tālāk studiju vai karjeras izvēlē;
  • gūt atbalstu studiju un karjeras lēmumu pieņemšanā;
  • uzzināt, kur meklēt informāciju par studiju iespējām, jauniešu vai skolēnu darba iespējām;
  • palīdzību CV un motivācijas vēstules izveidē u.c.

Individuālās karjeras konsultācijas šobrīd pieejamas attālināti: iepriekš pieteikšanās konsultācijai ir obligāta. Pieteikties konsultācijai var pie pedagoga karjeras konsultanta pa tālruni: 29121139 epastā: bistrovaliga@inbox.lv vai whatsapp.

PUMPURS „Neformāli domā – Neformāli mācies!”

Rēzeknes pamatskola-attīstības centrs piedalījās biedrības European Association „World-Our Home” īstenotajā jauniešu projektā PUMPURS „Neformāli domā – Neformāli mācies!” Nr. 3.1.1.37/113.

Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS), lai mazinātu to izglītojamo skaitu, kas pārtrauc mācības.

Projektā tika iesaistīti mūsu skolas skolēni un skolotāja Viktorija Kamenova.

Projekta mērķis bija izmantojot neformālās izglītības metodes, veicināt jauniešu motivāciju iesaistīties izglītības procesā, izprast dažādas formas izglītības nozīmi jauniešu attīstībā, veicināt viņus būt aktīviem, radošiem, uzdrošināties līdzdarboties sabiedriskos procesos un sadarboties vienam ar otru.

Projekta galvenās aktivitātes bija dažādas neformālās izglītības aktivitātes vasaras periodā, kas veicināja jauniešu un īpaši PMP (priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas) riska grupas jauniešu motivāciju turpināt mācības un izprast izglītības nozīmi viņu dzīvē, kā arī veicināja jauniešu aktīvu līdzdalību.

Projekta aktivitāšu laikā jauniešiem bija iespēja iepazīt, kas ir neformālā izglītība, kā tā spēj ietekmēt jauniešu dzīvi, kādas iespējas jauniešiem ir sniegtas neformālās izglītības jomā gan Latvijā, gan ārpus tās, interaktīvā veidā tika prezentētas mūsdienu jauniešu iespējas iesaistīties dažādos projektos un brīvprātīgajā darbā.

Projekta aktivitāšu ietvaros jaunieši ieguva zināšanas arī par ekoloģijas jautājumiem, kas mūsdienās ir īpaši svarīgi un diezgan maz par to tiek runāts skolā, par veselīgu dzīvesveidu un pārtiku. Tika organizēta mācību ekskursija uz Ekoloģisko zemnieku saimniecību „Liepkalns”. Tur jaunieši varēja uzzināt daudz jauna par ekoloģisko pārtiku, paši izmēģināja cept zirņu un griķu miltu pankūkas un vafeles.

Projektā jauniešiem bija iespēja interaktīvā veidā mācīties valodas un apzināties svešvalodu nozīmi mūsdienu pasaulē, kas veicināja lielāku motivāciju valodu apguvei skolā.

Jauniešiem bija iespēja izjust ritma un kustību nozīmi pašizaugsmē un atvērtībā, piedaloties teatrālajā nodarbībā.

Projekta rezultātā jauniešiem ieguva lielāku motivāciju turpināt mācības apzinoties to, ka izglītības iegūšana ir svarīga gan pašiem, gan visai mūsu sabiedrībai. Projekta rezultātā jaunieši ieguva jaunas prasmes, zināšanas un pieredzi, iemācīsies komunicēties, darboties komandā, būt tolerantiem vienam pret otru un apzināties, to, ka jauniešiem ir milzīgi daudz iespēju attīstīties, ja vien pašiem ir vēlme un motivācija darboties.

“Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide speciālajā izglītībā”

RĒZEKNES PAMATSKOLA – ATTĪSTĪBAS CENTRS

uzsāk mācību grupu komplektēšanu

BEZMAKSAS  8h KURSIEM

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide speciālajā izglītībā”

Pirmsskolas pedagogiem: 4 – 6 gadīgo  bērnu intelektuālās attīstības psiholoģiski pedagoģiska  izvērtēšana , procedūra un rezultātu  analīze, nodarbību un korekcijas pasākumu  metodiskais nodrošinājums. Pedagogu un atbalsta personāla  darbs ar vecākiem.

Pieteikties TIKAI VIENAM datumam:

20.08. – https://forms.gle/Smadkz7AuiV6ipwS9

21.08. – https://forms.gle/moJCmFx1cDLKrVw78

24.08. – https://forms.gle/zyJ8QpNNNGu7hjzK9

27.08. – https://forms.gle/noYP32AdKN5RbYTH8

28.08. – https://forms.gle/SxTLCqeZMNPiB67K7

Vispārējās pamatizglītības pedagogiem: Pedagoģiskā procesa plānošana un vadīšana, skolas atbalsta komandas darba organizēšana, strādājot ar izglītojamajiem ar kombinētiem attīstības traucējumiem.

Pieteikties TIKAI VIENAM datumam:

25.08. – https://forms.gle/PQnYPkAh7JvN19Kc9

26.08. –   https://forms.gle/C6Nci71sHmx1gNyd6

26.10. – https://forms.gle/dy6Z4rNLBAUkXX3U7

Par interesējošiem jautājumiem rakstīt uz riac.metodika@inbox.lv

Lai droša vasara!

Lai vasara būtu piedzīvojumiem bagāta un tiktu aizvadīta bez liekām
rūpēm un raizēm, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD)
aicina vecākus pārrunāt ar bērniem jautājumus par drošību.

https://www.izm.gov.lv/lv/aktualitates/1769-aicinam-skolotajus-un-vecakus-pirms-vasaras-brivlaika-ar-berniem-ipasi-parrunat-drosibas-jautajumus

https://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/vesels_un_dross.pdf

https://vugd.gov.lv/files/textdoc/Drosiba%20berniem%20vasara%205%20lietas.jpg

Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienests piedāvā metodisko materiālu un videofilmu par drošības jautājumiem, kuru iespējams noskatīties:

https://vugd.gov.lv/files/textdoc/2016-03-15_10_39_37_VajagZinatParUg.pdf

http://www.drosadiena.lv/

https://vugd.gov.lv/files/textdoc/2016-03-15_10_38_32_buklets_skoleni.pdf

https://bernudrosiba.wordpress.com/ugunsdrosiba/

Rīcība dažādu apdraudējumu gadījumos:

http://vugd.gov.lv/lat/drosibas_padomi/vai_tu_zini__ka_rikoties_arkartas_gadijumos_

Peldēšana: 

http://peldidrosi.lv/wp-content/uploads/2017/04/15.Pielikums_Peldi-droši.-Mācību-materiāls-skolām-un-skolēniem.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=QSuDcd4_57w

https://www.youtube.com/watch?v=1hD7cS2Wf8w

https://www.youtube.com/watch?v=sDvh5N1KTv4&feature=player_embedded#

https://vugd.gov.lv/lat/drosibas_padomi/drosiba_uz_udens/3083-par-drosibu-uz-udens

Elektrodrošība:

www.arelektribuneriske.lv,

https://www.sadalestikls.lv/zzc/ 

https://sadalestikls.lv/drosiba/

Pie dzelzceļa:

https://www.dzirdiredzidzivo.lv/lv/padomi-pieaugusajiem-sarunai-ar-bernu-par-drosibas-jautajumiem

https://www.dzirdiredzidzivo.lv

https://www.dzirdiredzidzivo.lv/lv/viedierices-un-drosiba-pie-dzelzcela

Drošība ceļa satiksmē, uz ielas un mājās

http://manadrosiba.lv/

http://www.berniem.csdd.lv/

http://www.vp.gov.lv/?id=531

http://manadrosiba.lv/sakums/berniem-un-jauniesiem/5-7/#filter:5-7g-mantu-drosiba

http://manadrosiba.lv/sakums/berniem-un-jauniesiem/8-10/

http://manadrosiba.lv/sakums/berniem-un-jauniesiem/11-13/

http://berniem.csdd.lv/content/index.php/satiksmes-drosiba/macibu-materiali/macibu-materiali-2018/136-darba-lapas

http://spele.motormuzejs.lv/lv/