Dabaszinātņu mācību joma

Aļona Viļuma – RPAC izglītības metodiķe, vispārējās pamatizglītības skolotāja. Mācu matemātiku skolēniem ar īpašām vajadzībām (IP21015811). Galvenais, ko ņemu vērā, izstrādājot darba lapas, uzskates līdzekļus, pārbaudes darbus – vienkāršība, konkrētība, uzskatāmība. Esmu pārliecināta, ka manus izstrādātos materiālus var izmantot ne tikai speciālo izglītības iestāžu pedagogi, bet arī vispārizglītojošo izglītības iestāžu skolotāji, pielāgojot tos konkrētiem skolēniem, īstenojot skolēnu ar īpašām vajadzībām iekļaušanu vispārizglītojošajās skolās.

Biruta Ribakova – speciālās izglītības skolotāja – izstrādā un ikdienas praksē aprobē savus  mācību materiālus IP 21015911 izglītojamiem.

RPAC pirmsskolas izglītības skolotāju komanda – radoši un profesionāli skolotāji, kuri atbilstoši jaunajam mācību saturam un kompetenču izglītībai , kā arī  bērnu attīstības īpatnībām,  veido metodiskos materiālus veiksmīgai rotaļnodarbību organizēšanai un  tēmu apguvei, iesaistot bērnu vecākus. Šobrīd, attālinātās mācīšanas laikā, skolotāji izstrādājuši dažāda vecuma izglītojamajiem prezentācijas  tēmas “Pavasaris” apguvē.

Ilona Saule – RPAC darbojas ar sākumskolas mazākumtautību skolēniem ar valoda, mācīšanās un vieglas garīgās attīstības traucējumiem, mācot latviešu valodu un literatūru. Ikdienas darba pieredze liecina, ka aizvien vairāk ir nepieciešams vizuālais atbalsts, kurš ir primārais vārdu krājuma paplašināšanas instruments. Šāds  pamats veido pārējo valodas apguves līmeni.

A.KudureJaunākās atziņas par pārtiku

I.Guseva

K.Balodis:

I.Bogdanova.