Informatīvie materiāli speciālajā izglītībā

 

V. Škrjaba. Dalīšanās pieredzē par maģistra darba tēmu «Vārdu krājuma paplašināšana sākumskolas skolēniem ar GAT un VSNA»

A.Viļuma. Individuālais izglītības programmas apguves plāns, atbalsta pasākumi un atbalsta komandas darbs, strādājot ar izglītojamajiem, kuriem ir kombinēti attīstības traucējumi. (2020.g.)

A.Viļuma. Metožu daudzveidība, strādājot ar bērniem ar kombinētiem attīstības traucējumiem. (2020.g.)

A.Litauniece. Individualizētā mācību procesa elementi dzimtās valodas stundās pamatskolā (2020.g.)

Ir.Saule. Fonemātisko procesu korekcija

Tiešsaistes semināra

“Attālinātā mācību procesa norise Rēzeknes pamatskolā – attīstības centrā”

prezentāciju materiāli:

I.Saule. Attālinātā mācību procesa norise RPAC

A.Korošenko. Logopēda darbs attālinātā mācību procesa norises apstākļos

I.Pabērza. Attālinātā mācību procesa īstenošana pirmsskolas grupās

A.Viļuma Mācību process skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem 

A.Litauniece. IT mācību procesā

I.Kruste. RPAC vecāku, skolotāju un skolēnu aptaujas rezultāti

Attālinātā mācību procesa norise RPAC

T.Kuļika Pasaku terapija

T.Kuļika Attīstoša spēle «Jautra saulīte»

I.Pabērza Attīstošās metodikas pirmsskolas vecumā

I.Pabērza.Valoda un pasaka pirmsskolas izglītības iestādē

E.Barkane Logopēda ieteikumi vecākiem, ko var veikt mājās ar bērniem “Artikulācijas aparāta vingrinājumi” – Artikulācijas aparāta vingrinājumi_darbam

I.Zvjagina Krievu valodas un literatūras metodiskie paņēmieni izglītojamajiem ar grūtībām mācībās

A.Poļaka Darbības vārda apguve angļu valodas stundās izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem.

A.Verze Valodas un runas traucējumu izraisīto problēmu risināšana mācību procesā.

A.Verze Speciālās izglītības pedagoģiskie aspekti.

A.Verze Mācīšanās grūtību problēmu risināšana izglītības procesā. Rakstīšanas traucējumi.

A.Verze Jēdzienu kartes lasītprasmes veicināšanai

I.Treikale Pirms izmet, izlasi, izgriez un izmanto.

I.Saule Lasītprasme

I.Saule Runas un rakstu vingrinājumu diferencēšana bērniem ar speciālajām vajadzībām

M.Kudurs Skolēnu brīvā laika organizēšanas iespējas

A.Viļuma Pašvadības caurvijas ieviešana mācību darbā sākumskolas klasēs.

A.Verze Skolēnu motivācijas veicināšana pašvadītā lasīšanas procesā.

T.Katkovska  Eiropas sporta nedēļas pasākumu organizēšana

L.Sosnare Daudzpusīgā intelekta teorija skolā bērniem ar speciālajām vajadzībām

A.Litauniece Lasīt ar interesi

V.Škrjaba Paًšapkalpošanās prasmju pilnveidoًšana sākumskolas skolēniem ar viegliem garīgās attīstības traucējumiem ārpusstundu laikā

I.Mediss Vizuālais atbalsts matemātikas stundās izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem garīgās attīstības traucējumiem

I.Kolendoviča Kas jāņem vērā, veidojot draudzību ar digitālo tehnoloģiju palīdzību

I.Kolendoviča:Digitālo tehnoloģiju loma bērnu komunikācijā

I.Kolendoviča Preventīvu pasākumu īstenoًšana sociālās atstumtības riska mazināšanā

E.Barkane, Ž.Truskovska Pusaudžu socializācijas procesa veicināšana neformālās izglītības vidē

I.Bogdanova Didaktisko rotaļu pielietojums pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnu ar speciālajām vajadzībām attīstības veicināšanā matemātikas nodarbībās (metodiskais atbalsta materiāls)

A.Kudure Alternatīvās izglītības metožu izmantošana bioloģijas stundās

I.Urtāne Mūzikas terapijas izmantošana ģimenes harmoniskas vides veidošanā

N.Oparina-Valaine Attīstošie uzdevumi bērniem

V.Solovjova Sadarbība ar vecākiem pirmsskolā.

I.Saule Mnemotehnika

I.Zadvinska, S.Jablonska Darbs ar vecākiem sākumskolā.