Kā iestāties skolā

Izglītojamo uzņemšana Rēzeknes internātpamatskolā notiek LR Ministru kabineta noteiktajā kārtībā visa mācību gada laikā.

Pamats izglītojamā uzņemšanai ir – Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums.

LR Ministru kabineta noteikumi nosaka, ka 1.- 4. klasēs izglītojamos var uzņemt ar vietējās pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu. 5.- 9.klasēs pamats izglītojamā uzņemšanai ir Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums, kā arī liecība par mācību sasniegumiem iepriekšējā klasē vai liecība – mācību sasniegumu vērtējumu saraksts (ja izglītojamais maina izglītības iestādi mācību gada laikā).

 

Ierodoties uz pedagoģiski medicīnisko komisiju līdzi jāņem:

 • Vecāku iesniegums, pilnvarojums
 • Bērna dzimšanas apliecība un vecāku personu apliecinošs dokuments, audžuģimenēm – bāriņtiesas pilnvarojums
 • Ģimenes ārsta atzinums par bērna vispārējo veselības stāvokli
 • Iepriekšējās (ja tāda ir) izglītības iestādes sniegtā informācija, kurā ietilpst izglītības iestādes psihologa, logopēda, speciālā pedagoga atzinums
 • Darba burtnīcas, pārbaudes darbi matemātikā, dzimtajā valodā (ja tādi ir)
 • Bērnu psihiatra atzinums

Skola izglītojamajiem piedāvā:

 • Izglītību valsts valodā atbilstoši pamatizglītības standartiem (kā vispārizglītojošajā skolā);
 • 1.-2.klasēs tiek uzņemti arī tie bērni, kuriem nepieciešama apmācība krievu valodā.
 • Bezmaksas individuālās nodarbības bērniem ar izrunas, rakstu valodas un mācīšanās traucējumiem;
 • Ârstniecisko vingroašanu, ritmiku, logoritmiku, fakultatīvu un pulciņu nodarbības;
 • Četrreizēju bezmaksas ēdināšanu, mācību grāmatas, atvieglojumus mācību līdzekļu iegādē un ceļa izdevumu segšanā;
 • Bezmaksas internātu;
 • Pastāvīgu bezmaksas medicīnisko aprūpi;
 • Psihologa, sociālā pedagoga atbalstu;
 • Dažādus ārpusklases pasākumus, ekskursijas.

Informāciju par uzņemšanu skolā var iegūt arī pa tālruni – 64622658 (lietvedības pārzine)