Metodisko materiālu katalogs

2018./2019.m.g.

I.Saule. Mnemotehnika

V.Solovjova. Sadarbība ar vecakiem

I.Zadvinska, S.Jablonska. Darbs ar vecākiem sākumskolā

A.Kudure. Jaunākās atziņas par pārtiku

A.Deksne. Prasmju attīstīšana kompetenču izglītības kontekstā

I.Zvjagina. Krievu valodas un literatūras metodiskie paņēmieni izglītojamajiem ar grūtībām mācībās

I.Guseva. Metapriekšmetu pieeja un universālo mācību darbību veidošana

A.Poļaka. Darbības vārda apguve angļu valodas stundās izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem.

2017./2018.m.g.

I.Treikale. Literārās stundas sākumskolā.

I.Treikale. Pirms izmet, izlasi, izgriez un izmanto.

I.Saule. Lasītprasme

M.Kudurs. Skolēnu brīvā laika organizēšanas iespējas

A.Verze. Jēdzienu kartes lasītprasmes veicināšanai

L.Sosnare: Daudzpusīgā intelekta teorija skolā bērniem ar speciālajām vajadzībām

A.Viļuma: Pašvadības caurvijas ieviešana mācību darbā sākumskolas klasēs.

A.Verze: Skolēnu motivācijas veicināšana pašvadītā lasīšanas procesā.

T.Katkovska.  Eiropas sporta nedēļas pasākumu organizēšana

2016./2017.m.g.

A.Litauniece: Lasīt ar interesi

V.Škrjaba: Paًšapkalpošanās prasmju pilnveidoًšana sākumskolas skolēniem ar viegliem garīgās attīstības traucējumiem ārpusstundu laikā

I.Mediss: Vizuālais atbalsts matemātikas stundās izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem garīgās attīstības traucējumiem

I.Kolendoviča: Kas jāņem vērā, veidojot draudzību ar digitālo tehnoloģiju palīdzību

I.Kolendoviča: Digitālo tehnoloģiju loma bērnu komunikācijā

I.Kolendoviča: Preventīvu pasākumu īstenoًšana sociālās atstumtības riska mazināšanā

I.Guseva: Tēmas „Fizika un tehnika” apguve, ievērojot izglītojamo mācīšanās traucējumus

I.Guseva: Tēmas „Fizika un tehnika” apguve, ievērojot izglītojamo mācīšanās traucējumus

I.Guseva: Tēmas „Fizika un tehnika” apguve, ievērojot izglītojamo mācīšanās traucējumus

I.Guseva: Tēmas „Fizika un tehnika” apguve, ievērojot izglītojamo mācīšanās traucējumus – – Interaktīvas tāfeles materiāli, programma Activ Inspire.

E.Barkane, Ž.Truskovska: Pusaudžu socializācijas procesa veicināšana neformālās izglītības vidē

2015./2016.m.g.

I.Bogdanova: Didaktisko rotaļu pielietojums pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnu ar speciālajām vajadzībām attīstības veicināšanā matemātikas nodarbībās (metodiskais atbalsta materiāls)

I.Saule: Runas un rakstu vingrinājumu diferencēšana bērniem ar speciālajām vajadzībām

Ž.Truskovska, A.Olutnika: Profesionālā izdegšana un tās profilakses iespējas

A.Rezvovs: Pareizrakstības attīstība dzimtās valodas (krievu) stundās 1. klasē

I.Urtāne: Mūzikas terapijas izmantošana ģimenes harmoniskas vides veidošanā

I.Višķere: Modes skate kā mācību metode

A.Kudure: Alternatīvās izglītības metožu izmantošana bioloģijas stundās

K.Balodis: Antarktika

K.Balodis: Pasaules okeāns un tā daļas

K.Balodis: Saimniecības attīstības priekšnoteikumi un faktori