Par skolu

RPAC pašvērtējuma ziņojums 2020

Kārtība, kādā tiek nodrošinātas Covid – 19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības

Skolas ēka 1956. gadā celta kā internātskola nedzirdīgiem bērniem. No 1980. gada tā darbojas kā speciālā skola bērniem ar smagiem valodas traucējumiem
No 2016.gada 6.jūliju skolai piešķirts speciālās izglītības attīstības centra statuss, kura uzdevums ir nodrošināt bērniem ar speciālajām vajadzībām, kā arī viņu vecākiem un pedagogiem vienādas iespējas saņemt konsultatīvu un metodisku atbalstu speciālās izglītības jautājumos, neatkarīgi no bērna izglītības ieguves vietas.

Skolā strādā kvalificēts pedagogu kolektīvs. Visi pedagogi ir ieguvuši augstāko izglītību un sertifikātus speciālajā izglītībā, 23 pedagogiem ir maģistra grāds, 1 pedagogam ir doktora grāds, 1 pedagogs ir doktora grāda pretendents. Lielākā daļa pedagogu ir ieguvuši otru specialitāti.

Izglītojamie skolā tiek uzņemti visa mācību gada laikā:
1.-4.klasē – ar valsts vai pašvaldības PMK* atzinumu,
5.-9.klasē – tikai ar valsts PMK* atzinumu.
/*PMK – pedagoģiski medicīniskā komisija/

Skolas – centra mācību procesā noteicošais:

 • izglītības saturs, kas noteikts valsts pamatizglītības standartā un tiek īstenots
 • skolas izglītības programmās;
 • izglītības saturs, kas noteikts valsts pamatizglītības standartā un tiek īstenots
 • skolas izglītības programmas;
 • individuāla un diferencēta pieeja;
 • korekcijas darbs, kas ietver:
  – grupu un individuālās nodarbības logopēdijā;
  – ritmiku un logoritmiku;
  – ārstniecisko vingrošanu;
  – psihologa un sociālā pedagoga konsultācijas;
  – fizioterapeita nodarbības;
  – sociālā dienesta pakalpojumus.

Speciālās korekcijas programmas mērķis ir sekmēt skolēnu valodas attīstību, korekciju un pilnveidošanu, paaugstināt sensomotoro, intelektuālo un vispārējo funkciju attīstību, atmiņu un uzmanību.
Skolas mācību un audzināšanas darbs ar praktisku ievirzi tiek organizēts, lai veicinātu izglītojamo valodas attīstību un korekciju, ievērojot audzēkņu vispārējo attīstības līmeni un veselības stāvokli, kā arī galveno mērķi – lai skolēni iegūtu kvalitatīvu pamatizglītību, pēc tam turpinātu mācības un integrētos sabiedrībā.
Skolēniem pēc sekmīgas valodas traucējumu novēršanas ir iespējams atgriezties un turpināt mācības savās iepriekšējās mācību iestādēs. Savukārt pēc skolas beigšanas absolventi turpina mācības gan arodskolās, gan vispārizglītojošajās vidusskolās.
Skolā mācību procesa nodrošināšanai ir iekārtoti mūsdienīgi mācību kabineti un izveidota atbilstoša materiāli tehniskā bāze, izremontētas mācību un sadzīves telpas.
Izglītojamajiem bez maksas tiek nodrošinātas visas mācību grāmatas, četras reizes dienā – ēdināšana, dzīvošana skolas internātā, kā arī daļēji tiek apmaksāti sabiedriskā transporta izdevumi ceļā uz mājām.
Skola atbalsta iekļaujošās izglītības idejas, kā arī tās vērtības, kas veicina skolēnu izglītības un socializācijas procesa vienotību.
2010. gada nogalē pēc skolas logopēdu iniciatīvas tika nodibināta Rēzeknes logopēdu biedrība.
Viss mācību un audzināšanas process tiek pakļauts galvenajam mērķim – skolēnu valodas attīstībai un korekcijai, ņemot vērā skolēnu traucējumu pakāpi, vispārējās attīstības līmeni, veselības stāvokli, lai skolēni 10 gadu laikā apgūtu pamatizglītību un turpinātu mācības specialitātēs.

Ārpusstundu aktivitātes:
Skolā darbojas 25 dažādi fakultatīvi un interešu izglītības pulciņi, klubs „Labie draugi”, Sociālā atbalsta centrs bērniem ar speciālām vajadzībām, kā arī skolēnu pašpārvalde.

Skolas – centra tradīcijas:
Zinību diena, Skolotāju diena, Lāčplēša diena, Valsts neatkarības proklamēšanas svētki, Jaungada masku balle, Valentīndienas svētki, Absolventu vakars, Lieldienu pasākumi, Nepieradinātās modes skate, Gadskārtu ieražas (Ziemas Saulgrieži, Meteņi, Lielā diena), Mācību priekšmetu nedēļas, Valodas nedēļa, Projektu nedēļa, Ābeces svētki, Sporta dienas un ekskursijas, Skolēnu darbu izstādes, Pēdējā zvana svētki, Izlaiduma svinības.

Skolas pašvērtējums