Valodu mācību joma

Aiva Litauniece – latviešu valodas un literatūra, izglītības metodiķe. Metodiskais materiāls (atgādnes – prezentācijas, darba lapas u.c.) paredzēts latviešu valodas un literatūras apguvei 5.-9.klasē. Noderēs gan pedagogiem, gan izglītojamajiem, mācot un apgūstot  mācību vielu:

Ilona Saule – RPAC darbojas ar sākumskolas mazākumtautību skolēniem ar valoda, mācīšanās un vieglas garīgās attīstības traucējumiem, mācot latviešu valodu un literatūru. Ikdienas darba pieredze liecina, ka aizvien vairāk ir nepieciešams vizuālais atbalsts, kurš ir primārais vārdu krājuma paplašināšanas instruments. Šāds  pamats veido pārējo valodas apguves līmeni:

A.Poļaka – anglu valodas skolotāja 1.- 9. klasēs. Savā mācību priekšmetā izvērtē satura apjomu, taču atlasīto sagatavo pamatīgi un pārdomāti – pievēršot uzmanību visu valodas prasmju attīstībai. Jaunāko klašu skolēniem top prezentācijas , kurās uzsvars ir vārdu izrunai un rakstībai, ļoti minimāli gramatikas apguves. Vecāko klašu skolēniem gramatika tiek pārdomāta, vienkāršota un vizuāli attēlota.

 

  • Aļona Viļuma – RPAC izglītības metodiķe, vispārējās pamatizglītības skolotāja. Mācu matemātiku skolēniem ar īpašām vajadzībām (IP21015811). Galvenais, ko ņemu vērā, izstrādājot darba lapas, uzskates līdzekļus, pārbaudes darbus – vienkāršība, konkrētība, uzskatāmība. Esmu pārliecināta, ka manus izstrādātos materiālus var izmantot ne tikai speciālo izglītības iestāžu pedagogi, bet arī vispārizglītojošo izglītības iestāžu skolotāji, pielāgojot tos konkrētiem skolēniem, īstenojot skolēnu ar īpašām vajadzībām iekļaušanu vispārizglītojošajās skolās.
  • Pārbaudes darbs literatūrā IP21015811 6.klase
  • Pārbaudes darbs latviešu valodā IP21015811 4.klase
  • Teikums, IP 21015811, 5.klase

I.Treikale. Literārās stundas sākumskolā.

A.Rezvovs: Pareizrakstības attīstība dzimtās valodas (krievu) stundās 1. klasē

A.Korošenko. Lasītmācīšana

Irēna Saule – logopēde. Lai uzlabotu bērnu runas traucējumus, ļoti daudz veidoju vizuālus atbalsta materiālus dažādu runas attīstības vingrinājumu veikšanai.

A.Deksne. Līdzskaņu s-z diferencēšana

I.Bogdanova.