Izvēlne Aizvērt

Par mūsu skolu

 

Rēzeknes pamatskola – attīstības centrs (RPAC) skola, kas iet līdzi laikam. Tā ir izglītības iestāde, kurā vienlīdz labi jūtas gan pirmsskolas, gan skolas vecuma bērni, gan profesionālās izglītības izglītojamie .

Te tiek nodrošināta harmoniska bērnu attīstība, ievērojot viņu spējas, veselības stāvokli, intereses, radot iespējas un vidi zināšanu ieguvei, darba iemaņu un prasmju attīstībai, attīstot ikviena bērna radošumu, talantu.

Mūsu pedagogi un atbalsta personāls

RPAC ir nodrošināta ar kvalificētu pedagoģisko un atbalsta personālu, kuri  nodrošina individuālu pieeju, sniedz pedagoģisko, psiholoģisko, sociālo atbalstu un medicīnisko palīdzību. RPAC ir nokomplektēts  personāls visu īstenojamo izglītības programmu, personības attīstības, izaugsmes un  izglītojamo sadzīves nodrošināšanā.

Skolā strādā – 3 sertificēti izglītības psihologi, sociālais pedagogs, 21 vispārējās izglītības pedagogs ar sertifikātu speciālajā izglītībā, 7 speciālās izglītības  pedagogi, 13 pirmsskolas izglītības skolotāji, 10 logopēdi , 9 internāta skolotāji. Visu pedagoģisko darbinieku izglītība atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

Pedagogi ir iesaistīti valsts speciālās izglītības – attīstības centru reģionālā metodiskā un pedagogu tālākizglītības centra funkciju īstenošanā – vada kursus un seminārus Latgales reģiona kolēģiem, kas ir otrs izglītības iestādes – attīstības centra būtiskākais uzdevums.

Uzņemšana

Izglītojamie RPAC tiek uzņemti visa mācību gada laikā:

Pirmskolā – ar valsts vai pašvaldības PMK* atzinumu,
1.-4.klasē – ar valsts vai pašvaldības PMK* atzinumu,

5.-9.klasē – tikai ar valsts PMK* atzinumu,

Profesionālās izglītības programmā “Mājturība. Kvalifikācija mājkalpotājs” – ar IP21015811 apliecību par iegūto pamatizglītību.
/*PMK – pedagoģiski medicīniskā komisija/

Mūsu darbs 

Skolas – centra mācību procesā noteicošais: izglītības saturs, kas noteikts valsts pamatizglītības standartā un tiek īstenots:

 • skolas izglītības programmās;
 • individuāla un diferencēta pieeja;
 • korekcijas darbs, kas ietver:
  – grupu un individuālās nodarbības logopēdijā;
  – ritmiku un logoritmiku;
  – ārstniecisko vingrošanu;
  – psihologa un sociālā pedagoga konsultācijas;
  – fizioterapeita nodarbības;
  – sociālā dienesta pakalpojumus.

Pedagogu un izglītojamo  darba kvalitāti apliecina izglītojamo spēja turpināt izglītošanos vidējās un profesionālās izglītības iestādēs, kā arī  iesaistīšanās izglītības kvalitāti uzlabojošu aktivitāšu īstenošanā.

Multisensorās telpas – atbalsts skolēniem

 

Izglītības iestādē ir atklātas mūsdienīgas sensorās telpas izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām , kas ir ļoti būtiski izglītojamo vispārējai attīstībai. Tās regulāri tiek papildinātas ar nepieciešamo aprīkojumu, ņemot vērā izglītojamo individuālās vajadzības.

Mēs ejam roku rokā ar visu jauno!

 

Izglītības iestāde trīs gadus darbojās VISC projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā” kā pilotskola.

Mēs augam, lai īstenotu ieceres!

Rēzeknes pamatskolas – attīstības centra  mērķis – kļūt par speciālās izglītības centru Latgalē.