Izvēlne Aizvērt

Dabaszinātņu mācību joma

Metodiskos materiālus izstrādājuši: 

Aļona Viļuma – RPAC izglītības metodiķevispārējās pamatizglītības skolotāja. Māca matemātiku skolēniem ar īpašām vajadzībām (IP21015811). Galvenais, ko ņem vērā, izstrādājot darba lapas, uzskates līdzekļus, pārbaudes darbus – vienkāršība, konkrētība, uzskatāmība. Ir pārliecināta, ka izstrādātos materiālus var izmantot ne tikai speciālo izglītības iestāžu pedagogi, bet arī vispārizglītojošo izglītības iestāžu skolotāji, pielāgojot tos konkrētiem skolēniem, īstenojot skolēnu ar īpašām vajadzībām iekļaušanu vispārizglītojošajās skolās.

Biruta Ribakova speciālās izglītības skolotāja – izstrādā un ikdienas praksē aprobē savus  mācību materiālus IP 21015911 izglītojamiem.

RPAC pirmsskolas izglītības skolotāju komandaradoši un profesionāli skolotāji, kuri atbilstoši jaunajam mācību saturam un kompetenču izglītībai, kā arī  bērnu attīstības īpatnībām,  veido metodiskos materiālus veiksmīgai rotaļnodarbību organizēšanai un  tēmu apguvei, iesaistot bērnu vecākus. Šobrīd, attālinātās mācīšanas laikā, skolotāji izstrādājuši dažāda vecuma izglītojamajiem prezentācijas  tēmas “Pavasaris” apguvē.

Alla Solovjova

Tatjana Vabale

Natālija Golubeva

Dace Maklere

N.Nikonova

E.Kopeika, G.Snicareva

Ilona Saule – RPAC darbojas ar sākumskolas mazākumtautību skolēniem ar valodas, mācīšanās un vieglas garīgās attīstības traucējumiem, mācot latviešu valodu un literatūru. Ikdienas darba pieredze liecina, ka aizvien vairāk ir nepieciešams vizuālais atbalsts, kurš ir primārais vārdu krājuma paplašināšanas instruments. Šāds  pamats veido pārējo valodas apguves līmeni.

Anna Kudure 

Inna Guseva

Kaspars Balodis

Inese Bogdanova – speciālais pedagogs

Ināra Treikale – pedagogs