Izvēlne Aizvērt

Valodu mācību joma

Metodiskos materiālus izstrādājuši: 

Ilona Saule – RPAC darbojas ar sākumskolas mazākumtautību skolēniem ar valodas, mācīšanās un vieglas garīgās attīstības traucējumiem, mācot latviešu valodu un literatūru. Ikdienas darba pieredze liecina, ka aizvien vairāk ir nepieciešams vizuālais atbalsts, kurš ir primārais vārdu krājuma paplašināšanas instruments. Šāds  pamats veido pārējo valodas apguves līmeni

Aļona Viļuma RPAC izglītības metodiķe, vispārējās pamatizglītības skolotāja. Māca matemātiku skolēniem ar īpašām vajadzībām (IP21015811). Galvenais, ko ņem vērā, izstrādājot darba lapas, uzskates līdzekļus, pārbaudes darbus – vienkāršība, konkrētība, uzskatāmība. Ir pārliecināta, ka izstrādātos materiālus var izmantot ne tikai speciālo izglītības iestāžu pedagogi, bet arī vispārizglītojošo izglītības iestāžu skolotāji, pielāgojot tos konkrētiem skolēniem, īstenojot skolēnu ar īpašām vajadzībām iekļaušanu vispārizglītojošajās skolās.

Aiva Litauniecelatviešu valodas un literatūra, izglītības metodiķe. Metodiskais materiāls (atgādnes – prezentācijas, darba lapas u.c.) paredzēts latviešu valodas un literatūras apguvei 5.-9.klasē. Noderēs gan pedagogiem, gan izglītojamajiem, mācot un apgūstot  mācību vielu

Evija Kaša – RPAC izglītības metodiķe, angļu valodas skolotāja. Veidojot materiālus skolēniem, akcentē materiāla vizualizāciju – tādējādi padarot to labāk uztveramu. Materiāli paredzēti arī radošās un kritiskās domāšanas attīstīšanai.

Irēna Saule logopēde. Lai uzlabotu bērnu runas traucējumus, ļoti daudz veido vizuālus atbalsta materiālus dažādu runas attīstības vingrinājumu veikšanai.

Anna Poļakaangļu valodas skolotāja 1.- 9. klasēs. Savā mācību priekšmetā izvērtē satura apjomu, taču atlasīto sagatavo pamatīgi un pārdomāti – pievēršot uzmanību visu valodas prasmju attīstībai. Jaunāko klašu skolēniem top prezentācijas, kurās uzsvars ir vārdu izrunai un rakstībai, ļoti minimāli gramatikas apguves. Vecāko klašu skolēniem gramatika tiek pārdomāta, vienkāršota un vizuāli attēlota.

Inese Bogdanova – speciālais pedagogs

Alla Vorobjovakrievu valodas skolotāja.

Ināra Treikale – sākumskolas skolotāja.

Aljeta Korošenkologopēde

Anna Deksne – logopēde

Dzidra Germovabibliotekāre

Lidija Sosnere – informātikas, matemātikas skolotāja