Izvēlne Aizvērt

Atbalsta komanda

The image of a multi-colored groove and gold match men as a symbol of teamwork free imageAtbalsta komanda paredzēta, lai veiksmīgāk plānotu un organizētu pedagoģiski –  psiholoģisko un veselības stiprināšanas darbu ar bērniem, kuriem ir nepieciešama palīdzība. Atbalsta komandas speciālisti savas kompetences ietvaros veic pedagoģiskās, psiholoģiskās un sociālās palīdzības koordinēšanu un nodrošināšanu izglītojamajiem, ieskaitot viņu vecākus, pedagogus, pirmsskolas darbiniekus. Atbalsta personāla modelis paredz koordinētu sadarbību starp komandas locekļiem, paredzot veselību veicinošas, atbalstu sniedzošas un drošas vides nodrošināšanu pirmsskolas izglītības iestādē.

Support Clipart Helping Hand - Elementary School Counselor Clip Art, HD Png Download - kindpngAtbalsta komandas sastāvā:

 • izglītības metodiķis,
 • izglītības psihologs,
 • logopēds,
 • medicīnas māsa,
 • fizioterapeits,
 • sporta skolotāja.

Dental practice management tips - MGE management experts blog - MGE: Management Experts IncAtbalsta komandas uzdevumi:

 • Veidot izglītojamo psiholoģiski un fizisko veselību un harmonisku attīstību pirmsskolā.
 • Nodrošināt veiksmīgu adaptācijas procesu pirmsskolā.
 • Koordinēt bērnu pedagoģiskās, psiholoģiskās un sociālās izpētes darbu pirmsskolas izglītības iestādē.
 • Izstrādāt, īstenot un izvērtēt izglītojamo individuālus izglītības plānus.
 • Organizēt nepieciešamo palīdzību bērniem un viņu vecākiem, skolotājiem, iestādes darbiniekiem.
 • Regulāri informēt izglītojamo vecākus par bērnu mācību sasniegumiem, atveseļošanas procesu un adaptācijas periodu.
 • Sadarboties ar valsts institūcijām un pašvaldību institūcijām.
 • Apkopot informāciju, analizēt komandas darba pieredzi.

Target clipartAtbalsta komandas mērķgrupas:

 • bērni ar jauktiem attīstības traucējumiem,
 • bērni, kuriem pedagogs ir konstatējis atbalsta pasākumu nepieciešamību,
 • bērni, kuriem ir adaptācijas grūtības,
 • bērnu vecāki, kas paši lūguši palīdzību kādam no atbalsta komandas speciālistiem.

Teacher symbols clipart clip art – Gclipart.comRPAC pirmsskolas grupu pedagogi:

Visiem pirmsskolas pedagogiem ir atbilstoša augstākā izglītība, speciālā izglītība. Skolotājas patstāvīgi papildina savas zināšanas tālmācības kursos, semināros. Skolotājas labprāt piedalās dažādos semināros, kur dalās ar savu pieredzi. Katru gadu skolotāji dalās ar savu darba pieredzi pieredzes apmaiņas rotaļnodarbībās. Skolotājas tradicionāli noformē grupiņas un skatlogus atbilstoši gadalaikiem un svētkiem, raksta svētku, jautro brīžu, teātru dienu scenārijus, kurus veiksmīgi īsteno dzīvē.

Dace Maklere

Pedagoģe veiksmīgi jau 7 gadus strādā ar pirmsskolas vecuma bērniem. Dacei ir iegūts bakalaura grāds izglītībā un pamatizglītības skolotājas sākumskolā ar tiesībām mācīt matemātiku kvalifikācija, un profesionālais maģistra grāds izglītības zinātnē un karjeras konsultanta kvalifikācija. Pedagoģe cenšas rast katram bērnam savu individuālo pieeju, atbilstoši izglītības programmai un bērna attīstības traucējumam, izstrādājot un sagatavojot atbilstošus mācību līdzekļus un didaktiskās spēles.

Tatjana Kuļika

Pedagoģei ir ļoti liels darba stāžs darbā ar pirmsskolas vecuma bērniem. Skolotājai ir pirmsskolas skolotāja specialitāte, sākumskolas skolotāja kvalifikācija, izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā un profesionālais maģistra grāds un skolotāja logopēda kvalifikācija. Darbā ar pirmsskolas vecuma bērniem skolotāja ir ļoti daudz sagatavojusi attīstošas un didaktiskās spēles, patstāvīgi tiek iekārtota atbilstoši piemērota vide bērniem ar dažādiem attīstības traucējumiem.

Alla Solovjova

Pedagoģei ir ļoti liels darba stāžs darbā ar pirmsskolas vecuma bērniem. Vienā iestādē pedagoģe veiksmīgi un radoši strādā jau pāri 30 gadi. Pedagoģei ir augstākā pedagoģiskā izglītība, pirmsskolas skolotāja specialitāte, izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā. Jau vairākus gadus pedagoģe radoši strādā ar 5gadīgiem – 7gadīgiem bērniem,  sagatavojot bērnus skolas gaitu uzsākšanai. Skolotājai ir izstrādāts un izveidots plašs materiālu klāsts darbam ar AST bērnu runas attīstīšanai, orientācijai apkārtnē un dažādos režīma momentos.

Natālija Golubeva

Pedagoģei ir ļoti liels darba stāžs darbā ar pirmsskolas vecuma bērniem. Vienā iestādē pedagoģe veiksmīgi un radoši strādā jau 17 gadi. Pedagoģei ir augstākā pedagoģiskā izglītība, sākumskolas skolotāja specialitāte, maģistra grāds izglītības vadībā. Jau vairākus gadus pedagoģe radoši strādā ar 5gadīgiem – 7gadīgiem bērniem,  sagatavojot bērnus skolas gaitu uzsākšanai. Skolotāja ir sagatavojusi plašu didaktisko spēļu klāstu, uzskates līdzekļus pirmsskolas vecuma bērnu uzmanības attīstīšanai, matemātisko priekšstatu veidošanai, kuru var izmantot darbā ar bērniem ar dažādiem attīstības traucējumiem un valodas attīstībai.

Valentīna Solovjova

Pedagoģe radoši un veiksmīgi mūsu iestādē strādā 4 gadus 5gadīgo – 7gadīgo bērnu vecuma grupā. Skolotājai ir iegūts profesionālais bakalaura grāds izglītībā un pamatizglītības skolotāja kvalifikācija. Ir iegūts pirmsskolas skolotāja sertifikāts. Pedagoģe sekmīgi sagatavo bērnus skolai, veicina bērnu radošo un māksliniecisko darbību, rosina bērnus uzstāties, piedaloties dažādos teatralizētos uzvedumos, bērnu svētkos un jautros brīžos.

Tatjana Kabale

Pedagoģei ir augstākā pedagoģiskā izglītība, sākumskolas skolotāja un mūzikas skolotāja kvalifikācija. Ir iegūts pirmsskolas skolotāja sertifikāts. Skolotāja ir strādājusi ar dažāda bērnu vecuma grupām. Pedagoģe izglītojamajiem izgatavo mācību līdzekļus un didaktiskās spēles darbam ar bērniem ar dažādiem attīstības traucējumiem.

Oksana Volkova

Pedagoģei ir bakalaura grāds izglītībā un sociālā pedagoga kvalifikācija. Ir iegūts “Pirmsskolas izglītības saturs un didaktika” sertifikāts. Skolotāja strādā grupiņā, kurā ir bērni ar dažādiem attīstības traucējumiem vecumā no 3 līdz 7 gadi. Pedagoģe izglītojamo individuālo spēju attīstīšanai  un korekcijai izgatavo mācību līdzekļus un didaktiskās spēles.

Galina Snicareva

Pedagoģei ir augstākā pedagoģiskā izglītība, sākumskolas, skolotāja – logopēda kvalifikācija. Ir iegūts pirmsskolas skolotāja sertifikāts. Pirmsskolā skolotāja strādā 5 gadus 3-4 gadīgo bērnu vecuma grupā. Pedagoģe izglītojamajiem izgatavo mācību līdzekļus un didaktiskās spēles matemātikā, sensorikā, dabaszinībās, sīkās pirkstu muskulatūras attīstīšanai darbam ar bērniem ar dažādiem attīstības traucējumiem.

Elīna Kopeika

Pedagoģei ir 42 gadi darba stāžs darbā ar pirmsskolas vecuma bērniem. Pedagoģei ir augstākā pedagoģiskā izglītība, pirmsskolas skolotāja specialitāte. Mūsu iestādē skolotāja strādā jau gandrīz 20 gadi. Pedagoģe ir strādājusi ar dažāda bērnu vecuma grupām, lielāka darba pieredze ir darbā ar 3-4 gadīgiem bērniem. Skolotāja izglītojamajiem izgatavo mācību līdzekļus un didaktiskās spēles darbam ar bērniem ar dažādiem attīstības traucējumiem.

 Jeļena Kuzmina

Mūzikas skolotāja. Pedagoģei ir ļoti liels darba stāžs darbā ar pirmsskolas vecuma bērniem. Skolotāja mūsu iestādē strādā jau 34 gadi. Skolotājai ir mūzikas skolotāja kvalifikācija, izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā.

Darbā ar pirmsskolas vecuma bērniem skolotāja  pievērš uzmanību bērnu dziedātprasmes un mūzikas klausīšanās spēju attīstīšanai, kā arī spēlei ar dažādiem mūzikas instrumentiem.

Arina Bogdanova

Sporta skolotāja. Pedagoģe mūsu iestādē strādā 2 gadi. Skolotājai ir sākumskolas skolotāja specialitāte, pirmsskolas skolotāja kvalifikācija, profesionālais maģistra grāds un skolotāja logopēda kvalifikācija.

Skolotāja ir aktīva. Labprāt piedalās bērnu deju sagatavošanā. Darbā ar pirmsskolas vecuma bērniem skolotāja ir sagatavojusi spēles kustību koordinācijas traucējumu novēršanai.