Izvēlne Aizvērt

Metodiskais darbs

 


2022./2023. mācību gada
skolas metodiskā darba virzieni

Metodiskās padomes darba prioritāte – Turpināt metodiskās darbības pilnveidi, kas pamatojas uz zinātnes un prakses sasniegumiem un ir virzīta uz pedagoga radošā potenciāla attīstību, gala rezultātā – uz pārmaiņām izglītībā.

Mērķis – Pedagogu profesionālās kapacitātes pilnveide un pedagoģiskā procesa efektivitātes nodrošināšana.

Uzdevumi:
1. Koordinēt metodisko jomu darbību un informatīvu nodrošināšanu.
2. Koordinēt pedagogu tālākizglītību un organizēt pedagogu profesionālās meistarības pilnveides pasākumus un procesa vadību.
3. Veicināt pedagogu sadarbību uz kompetencēm balstīta mācību procesa nodrošināšanā.
4. Sekmēt pedagogu radošo darbību – dalību konkursos, konferencēs, semināros, supervīzijās u.c.
5. Popularizēt pedagogu labās prakses piemērus un veicināt pieredzes apmaiņu par kompetencēs balstīto mācību procesa nodrošināšanu (atklātās
stundas, meistarklases, semināri, pasākumi, metodiskās materiālu krātuves papildināšana, u.tml.).
6. Organizēt mācīšanās kopienu darbu.
7. Koordinēt jaunāko mācību, metodisko līdzekļu un citu resursu ieviešanu.
8. Sekmēt mācību priekšmetu standartu, izglītības programmu kvalitatīvu realizāciju izglītības Iestādē.

 

Metodiskās jomas,  koordinatori:

  • Pirmsskolas metodiskā  joma – Natālija Golubeva
  • Sākumskolas metodiskās  jomas – Dace Kindzule
  • Dabaszinību  un tehnoloģiju metodiskā joma – Nandita Kirejeva
  • Humanitārās, pilsoniskās un kultūrizglītības metodiskā joma –
    Aiva Litauniece
  • IP 21015811 / 21015821 metodiskā  joma – Aleksandra Vilčinska
  • IP 21015911 / 21015921 metodiskā joma – Larisa Vasiļjeva
  • Internāta skolotāju, veselības un fiziskās aktivitātes metodiskā joma –Anita Liepiņa