Izvēlne Aizvērt

Metodiskais darbs

2023./2024. mācību gada
skolas metodiskā darba virzieni

 

Metodiskās jomas,  koordinatori:

 • Pirmsskolas metodiskā  joma – Natālija Golubeva
 • IP 21015811 / 21015821 metodiskā  joma – Veneranda Škrjaba
 • IP 21015911 / 21015921 metodiskā joma – Larisa Vasiļjeva
Arhīvs
 

2022./2023. mācību gada
skolas metodiskā darba virzieni

Metodiskās padomes darba prioritāte – Turpināt metodiskās darbības pilnveidi, kas pamatojas uz zinātnes un prakses sasniegumiem un ir virzīta uz pedagoga radošā potenciāla attīstību, gala rezultātā – uz pārmaiņām izglītībā.

Mērķis – Pedagogu profesionālās kapacitātes pilnveide un pedagoģiskā procesa efektivitātes nodrošināšana.

Uzdevumi:
1. Koordinēt metodisko jomu darbību un informatīvu nodrošināšanu.
2. Koordinēt pedagogu tālākizglītību un organizēt pedagogu profesionālās meistarības pilnveides pasākumus un procesa vadību.
3. Veicināt pedagogu sadarbību uz kompetencēm balstīta mācību procesa nodrošināšanā.
4. Sekmēt pedagogu radošo darbību – dalību konkursos, konferencēs, semināros, supervīzijās u.c.
5. Popularizēt pedagogu labās prakses piemērus un veicināt pieredzes apmaiņu par kompetencēs balstīto mācību procesa nodrošināšanu (atklātās
stundas, meistarklases, semināri, pasākumi, metodiskās materiālu krātuves papildināšana, u.tml.).
6. Organizēt mācīšanās kopienu darbu.
7. Koordinēt jaunāko mācību, metodisko līdzekļu un citu resursu ieviešanu.
8. Sekmēt mācību priekšmetu standartu, izglītības programmu kvalitatīvu realizāciju izglītības Iestādē.

 

Metodiskās jomas,  koordinatori:

 • Pirmsskolasmetodiskā  joma – Natālija Golubeva
 • Sākumskolasmetodiskās  jomas – Dace Kindzule
 • Dabaszinību un tehnoloģiju metodiskā joma – Nandita Kirejeva
 • Humanitārāspilsoniskāsun kultūrizglītības metodiskā joma –
  Aiva Litauniece
 • IP 21015811 / 21015821 metodiskā  joma – Aleksandra Vilčinska
 • IP 21015911 / 21015921 metodiskā joma – Larisa Vasiļjeva
 • Internātaskolotāju, veselības un fiziskās aktivitātes metodiskā joma –Anita Liepiņa

2021./2022. mācību gada
skolas metodiskā darba virzieni

METODISKĀ DARBA TĒMA: Skolēns, kas vada savu mācīšanos un sarunājas par to.

Skolas mācību gada darba mērķis – nodrošināt kvalitatīvu izglītības programmu īstenošanu, un kompetenču pieejā balstītu izglītības satura realizēšanu, efektivizējot mācīšanas un mācīšanās pamatiezīmes.

Uzdevumi –

 1. Pilnveidot efektīvas mācīšanas un mācīšanās modeli, balstoties uz jēdzieniem “daudzveidība” un “var izdarīt”.
  2. Nodrošināt sistemātiskas izglītošanas, korekcijas un atbalsta procesus, dodot iespēju izglītojamajiem gūt labus sasniegumus vispārējā attīstībā, palielinot iekļaušanos sabiedrībā.
 2. Veicināt sadarbību  starp pedagogiem, izglītojot pedagogus darba vidē jaunā mācību satura un pieejas īstenošanai.

Metodiskās jomas,  koordinatori:

 • Pirmsskolasmetodiskā  joma – Ilona Pabērza
 • Sākumskolasmetodiskās  jomas – Ilona Augustova
 • Dabaszinību un tehnoloģiju metodiskā joma – Anna Kudure
 • Humanitārāspilsoniskāsun kultūrizglītības metodiskā joma –
  Anna Sidarāne
 • IP 21015811 / 21015821 metodiskā  joma – Dace Kindzule
 • IP 21015911 / 21015921 metodiskā joma – Biruta Ribakova
 • Internātaskolotāju, veselības un fiziskās aktivitātes metodiskā joma –Anita Liepiņa

Plānotie-pasākumi-RPAC-izglītojamajiem-un-pedagogiem

2020./2021. mācību gada
skolas metodiskā darba virzieni

METODISKĀ DARBA TĒMA: Uz skolēna mācīšanos virzīta efektīva stunda / nodarbība / rotaļnodarbība.

Mērķis – skolotāju sadarbības rezultātā mūsdienīgas, uz katra izglītojamā mācību sasniegumu izaugsmes virzītas mācību stundas veidošana un izvērtēšana, profesionāli izmantojot metodes un darba formas.

Uzdevumi –
1. Akcentēt uz skolēna vērstas efektīvas mācīšanās pazīmes , izvēloties dažādas mācību organizācijas formas.
2. Plānot mūsdienīgu mācību stundu uz     skolēnam sasniedzamo rezultātu un atgriezenisko saiti par sasniegto.
3. Veicināt skolotāju savstarpējās sadarbības iespēju mācību procesa plānošanai un izvērtēšanai.

Metodiskās jomas,  koordinatori:

 • Pirmsskolas metodiskā  joma – Ilona Pabērza
 • Sākumskolas metodiskās  jomas – Ilona Augustova
 • Dabaszinību un tehnoloģiju metodiskā joma – Anna Kudure
 • Humanitārāspilsoniskās un kultūrizglītības metodiskā joma –
  Anna Sidarāne
 • IP 21015811 / 21015821 metodiskā  joma – Aļona Viļuma
 • IP 21015911 / 21015921 metodiskā joma – Biruta Ribakova
 • Internāta skolotāju, veselības un fiziskās aktivitātes metodiskā joma –Anita Liepiņa

Metodiskās padomes darba plāns

Plānotie pasākumi RPAC izglītojamajiem un pedagogiem