Attālinātās mācīšanas nodrošināšana valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā

RĒZEKNES PAMATSKOLAS-ATTĪSTĪBAS CENTRA DARBA KĀRTĪBA

       Latvijas televīzija, atsaucoties uz IZM un VISC aicinājumu, sagatavojusi LTV7 programmu attālinātu mācību atbalstam ārkārtas situācijas laikā, atvēlot rīta cēlienu no plkst. 06.30 līdz 11.00 izglītojošam bērnu un jauniešu saturam –  no paša rīta mazākajiem skatītājiem, tad sākumskolai par zinātni, tad vecākiem skolēniem par vēsturi, literatūru/kultūru un zinātni.

replay.lsm.lv/lv/ izglitiba

SPECIĀLĀS IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBAS CENTRA ATTĀLINĀTA KONSULTATĪVĀ ATBALSTA NODROŠINĀŠANA

      Attālinātā  mācību procesa laikā,  katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 16.00 Rēzeknes  pamatskolas – attīstības centra metodiskā centra speciālisti sniedz attālinātas konsultācijas citu izglītības iestāžu skolēniem un vecākiem, kā arī metodisku un pedagoģisku palīdzību pedagogiem un atbalstu kvalitatīvas speciālās izglītības nodrošināšanai.

  1.  Direktora vietniece metodiskajā darbā Ilona Saule, e-pasts: riac.metodika@inbox.lv, tālr.29479461
  2. Metodiķe Aļona Viļuma, e-pasts: riac.metodika@inbox.lv
  3. Metodiķe Aiva Litauniece, e-pasts: riac.metodika@inbox.lv
  4. Metodiķe Aija Kondrova, e-pasts: riac.metodika@inbox.lv

JĀSARUNĀJAS UN JĀIEKLAUSĀS

27. februārī Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu Latgales apakškomisija rīkoja izbraukuma sēdi Rēzeknē, apmeklējot Rēzeknes pamatskolu – attīstības centru.

Plānotā sēde izvērtās par viedokļu apmaiņu. No apakškomisijas locekļiem bija ieradušies divi — pats komisijas vadītājs Edmunds Teirumnieks un Mārtiņš Bondars, kuriem pēc nepilnas stundas pievienojās vēl divi komisijas locekļi — Aldis Adamovičs un Janīna Kursīte. Respektīvi, kvoruma, kas nepieciešams, lai pieņemtu kādu lēmumu, nebija.

Rēzeknes pamatskolā – attīstības centrā deputāti kopā ar Izglītības un zinātnes ministrijas, Rēzeknes un vairāku citu Latgales reģiona pašvaldību izglītības pārvalžu pārstāvjiem, kā arī pamatskolas audzēkņu vecākiem diskutēja par iekļaujošas izglītības attīstību un speciālās izglītības reformu.

“Šobrīd puses viena otrā pietiekami neieklausās, un tas var kavēt veiksmīgu iekļaujošās izglītības attīstību,” rezumējot divu stundu garo sarunu, sacīja E. Teirumnieks, uzsverot, ka apakškomisija turpmāk pārrunātajiem jautājumiem pievērsīs pastiprinātu uzmanību. Viņš atzina, ka sarunas laikā atklāto tēmu loks izrādījies daudz plašāks, nekā domājis. “Personīgi es neesmu radis atbildi, kā efektīvi ieviest iekļaujošo izglītību kopējā izglītības sistēmā,” viņš sacīja, norādot, ka vēlas, lai diskusiju rezultātā Ministru kabineta noteikumos, kas attiecas uz iekļaujošo izglītību, “varētu ielikt jēgpilnas lietas”.

“Lai veicinātu iekļaujošās izglītības veiksmīgu attīstību un stiprinātu izglītības sistēmu kopumā, būtiski ir uzlabot komunikāciju starp atbildīgo ministriju, pašvaldību izglītības pārvaldēm un skolēnu vecākiem. Apmeklējot Latgales reģionu, redzam neskaidrības saistībā ar speciālās izglītības reformu, ko būtu iespējams risināt savstarpējā dialogā,” uzsver Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas priekšsēdētājs Edmunds Teirumnieks.

Jāpiebilst, ka ļoti emocionālas bija vecāku uzrunas, kuriem patiesi rūp viņu bērnu nākotnes iespējas mācīties Rēzeknes pamatskolā – attīstības centrā.

Pēc tikšanās skolā Latgales apakškomisijas deputāti apmeklēja Valsts robežsardzes koledžu, kur tikās ar koledžas pārstāvjiem, lai spriestu par tās turpmākajiem attīstības plāniem, kā arī viesojās Valsts robežsardzes Kinoloģijas dienestā.

Aleksandra ELKSNE-PAVLOVSKA

JĀSARUNĀJAS UN JĀIEKLAUSĀS

Dabas vides estētikas kursi Aizkrauklē

19.februārī mūsu skolas pedagogi turpināja izglītoties Dabas vides estētikā. Šoreiz apmācības notika Aizkrauklē. Tajās piedalījāmies ne tikai mēs, bet arī pedagogi no Aizkraukles un Valmieras. Bija ļoti patīkami iepazīties ar speciālistiem no šo pilsētu izglītības iestādēm, ar viņu pedagoģiskā darba pieredzi, satikt Diānu un Aiju. Kārtējo reizi pavadījām laiku radoši, jēgpilni, guvām ierosmi turpmākajam darbam, teorētisko pamatu Dabas vides estētikas nodarbību vadīšanai.

Vēlamies pateikties Aizkraukles PII „Saulīte” vadībai, kolektīvam par silto uzņemšanu, Diānai un Aijai par iespēju papildināt zināšanas.

RPAC speciālisti Rugāju novada Eglaines pamatskolā

13.februārī Rugāju novada Eglaines pamatskola uzņēma tuvāku un tālāku novadu skolu bērnus ar īpašām vajadzībām pasākumā “Kopā roku rokā”.

Pasākuma pirmajā daļā dalībnieki sagatavoja priekšnesumus un radošos darbus izstādei “Mīlestība ap mani, es mīlestībā”. Otrajā daļā pedagogi piedalījās seminārā “Ieteikumi iekļauto izglītojamo individuālo kompetenču atbalsta pasākumu izstrādei”, kuru vadīja un par aktualitātēm speciālajā izglītībā stāstīja Rēzeknes pamatskolas – attīstības centra direktores vietniece izglītības jomā Anna Deksne un izglītības metodiķe Aiva Litauniece.

Paldies skolas direktorei Ilzei Burkai un Eglaines pamatskolas kolektīvam par laipno uzņemšanu!

Barboleta – mācies viegli kustībā!

14.un 15. februārī Rēzeknes pamatskolā – attīstības centrā notika  divu dienu pedagogu apmācības inovatīvās mācību metodes Barboleta apgūšanā.

Metodes autore  – klīniskā psiholoģe un speciālā pedagoģe B.Blomniece – Jurāne     apmācīja jaunos speciālistus darbā ar Barboletas līdzsvara platformu.
Pielietojot šīs platformas apmācības procesā , izglītojamais veiksmīgāk apgūst mācību vielu,  paaugstinās darba motivācija,  koncentrēšanās spējas, aktivizējas abas smadzeņu puslodes, samazinās stresa līmenis, mācīšanās process kļūst atraktīvs.
Ar šo attīstošo metodi drīkst strādāt tikai sertificēti speciālisti, tāpēc Rēzeknē šo inovatīvo instrumentu  mācību procesā integrēs tikai divas izglītības iestādes – Rēzeknes pamatskolas  – attīstības centra speciālisti un pirmsskolas izglītības iestāde „Rūķītis” pedagogi.

SKOLA2030 dabaszinātņu jomas vecākais eksperts Mihails Basmanovs vada dabaszinību stundu 5.klasei

29.janvārī mūsu skolā notika mācību satura ieviešanas un pieredzes apmaiņas seminārs jomā „Dabaszinātnes”. To vadīja SKOLA2030 dabaszinātņu jomas vecākais eksperts M. Basmanovs un Kocēnu IP vadītāja vietniece metodiskajā jomā Sigita Tama.

Semināra dalībnieki iepazinās ar dabaszinātņu mācību jomas standartu, mācību priekšmeta programmas paraugu. Īpaša bija iespēja vērot mācību procesu – M.Basmanova vadīto dabaszinību stundu 5.klasei „Kā pārtraukt degšanu”.  Skolēni stundā darbojās ar interesi. Mācību saturs  tika sasaistīts ar reālo dzīvi – bērni veica eksperimentu (dedzināšana, dzēšana), kā arī skolēniem tika rasta iespēja veikt mācību zvanu (112), sazinoties ar vienoto ārkārtas palīdzības dienestu.

Sniedzot atgriezenisko saiti pēc mācību stundas, semināra dalībnieki atzinīgi novērtēja piedzīvoto, arī dalījās savā profesionālajā pieredzē konkrētā temata mācīšanā. Semināra noslēgumā pedagogi praktizēja sasniedzamo rezultātu plānošanu mācību priekšmeta satura mācīšanai.

Paldies par aktīvu dalību semināra organizēšanā un  norisē mūsu skolas Dabaszinātņu jomas koordinatorei Anna Kudurei un 5.klases skolēniem!

„Bez adatas nav skroderis.” (Latviešu tautas sakāmvārds)

17.janvārī mūsu skolā pirmo reizi notika labās prakses piemēru  izstāde „ADATA UN DIEGS”. Rēzeknes pamatskola – attīstības centrs sadarbībā ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju aicināja Latvijas speciālās izglītības attīstības centrus dalīties labās prakses piemēros. Ar skolas direktores R.Zommeres atbalstu un aktīvu skolas un pirmskolas pedagogu iesaistīšanos tika apkopoti un izstādīti daudzveidīgi metodiskie materiāli.

Par aktualitātēm speciālajā izglītībā stāstīja RTA Asociētā profesore, Dr.paed., Mg.paed. Mārīte Rozenfelde. Skola2030 projekta grupas speciālajā pedagoģijā koordinatore Aija Tereško iepazīstināja ar izstrādātajiem mācību materiāliem bērniem ar speciālajām vajadzībām vai veselības traucējumiem.

RPAC labās prakses piemērus prezentēja Lidija Sosnare (“Interaktīvā matemātika”), Aiva Litauniece (“Prakstiskā lasīšana”),  Natālija Oparins – Valaine (“Pašgatavoto metodisko materiālu izmantošana psihologa darbā bērniem ar dažādiem attīstības traucējumiem”). Ina Gruzdiņa un Evija Landrāte rādīja audiovizuālo materiālu un stāstīja par pieredzi darbā ar speciālajiem bērniem Rīgas 5.pamatskolā – attīstības centrā. Ar Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra pieredzi iepazīstināja Līga Bluķe (“Metodes “Persona Lelle” izmantošanas iespējas PII”) un Daiga Ramata (“Sadarbības ar vecākiem organizēšana”).  Par labās prakses piemēriem Kokneses pamatskolā – attīstības centrā stāstīja Inese Svence (“Kokneses pamatskola – attīstības centrs – mūsdienīgs izglītības centrs”), Svetlana Gžibovska (“Mācību meteriāli matemātikā”) un Jolanta Rotkāja (“Starpdisciplinārās stundas”).

Labās prakses piemēru izstādes “ADATA un DIEGS” idejas autorei RPAC metodiķei Ilonai Saulei ir patiess gandarījums par tās realizēšanos dzīvē un prieks par turpinājumu. Jau nākamajā gadā tiksimies atkal – šoreiz Valmieras Gaujas krasta vidusskolā – attīstības centrā.

Paldies visiem izstādes “ADATA un DIEGS” dalīdniekiem par atsaucību un aktīvu līdzdalību!

Ziemā…

Kaut kur ziema atver savas dārgumu tīnes,
Pārcilā sarmas lakatus, puteņa šalles,
Iešuj lāsteku pogas sniega kažokam mīkstam.
Un tad…

/G. Kranciņa „Baltās gaidas” /

…un tad pienāk laiks ziemas nodarbībām Dabas vides estētikā.

2020.gada10.janvārī mūsu skolā notika nodarbība, kuru vadīja Diāna Timofejeva – Dabas vides estētikas metodikas autore. Šīs nodarbības laikā iepazināmies ar metodikas rašanās vēsturi, DVE radošo darbu būtību, guvām idejas turpmākajam darbam.

Paldies par kopā būšanu! Ar nepacietību gaidīsim nākošo tikšanās reizi!

Mācību satura ieviešanas un pieredzes apmaiņas seminārs jomā “Dabaszinātnes”

Rēzeknes pamatskola  – attīstības centrs

sadarbībā ar

Skola 2030 ekspertiem

Mācību satura ieviešanas un pieredzes apmaiņas seminārs jomā “Dabaszinātnes”

DARBA KĀRTĪBA

2020.gada 29.janvārī, Rēzeknes pamatskola – attīstības centrs, F.Varslavāna iela 5, Rēzekne

Sasniedzamie rezultāti:

  • Iepazīties ar dabaszinātņu mācību jomas standartu, mācību priekšmeta programmas paraugu
  • Vērot modelētu mācību procesu, identificējot labo praksi pilnveidotā mācību satura un pieejas ieviešanā
  • Sniegt atgriezenisko saiti par mācību procesā vēroto un dalīties savā profesionālajā pieredzē konkrētā temata mācīšanā
  • Praktizēt sasniedzamo rezultātu plānošanu mācību priekšmeta satura mācīšanai

Dalībnieki: Latgales reģiona izglītības iestāžu pedagogi

Nodarbības vada:  Vecākais eksperts jomā Mihails Basmanovs, Skola2030 profesionālās pilnveides vecākā eksperte Rasa Dirvēna

Veiksmīgai dalībai seminārā lūdzam būt gataviem  dalīties pieredzē par dabaszinību mācību priekšmeta 5.klasē  temata “Kurināmais” tēmas “Kā pārtraukt degšanu” Jūsu mācīšanas pieredzi, veiksmēm un izaicinājumiem.

08:30 – 09:00 Ierašanās, kafija
09:00 – 09.30 Darba kārtības izklāsts, sasniedzamo rezultātu aktualizēšana
09:40 – 10:20 Mācību procesa vērošana
10:30 – 12:00 Skolotāju saruna atgriezeniskās saites sniegšanai par vēroto, dalīšanās profesionālajā pieredzē par šī temata mācīšanu
12:00 -13:00 Pārtraukums
13:00 – 15:00 Iepazīšanās ar mācību priekšmeta standartu, mācību priekšmeta programmas paraugu, praktizēšana sasniedzamo rezultātu izvirzīšanā.
15:00 -15:15 Dienas izvērtējums, noslēgums

Informējam, ka semināra ietvaros tiks nodrošināta viena kafijas pauze un semināra norises tuvumā ir pieejama kafejnīca, kuru var apmeklēt pārtraukuma laikā.

 Pieteikšanās līdz 27.01.2020 vietnē: https://forms.gle/Li2RkqTSQYAJoeaX8