Izvēlne Aizvērt

Mācību darba aktualitātes

Mācību un audzināšanas darbs
Izglītības programmas
Mācību stundu saraksti 2023./2024.m.g.
Mācību stundu laiki 2023./2024.m.g.
Mācību gada laiki 2023./2024.m.g.
Valsts pārbaudes darbu norise 2023./2024.m.g.

Vairāk informācijas: https://www.visc.gov.lv/lv/jaunums/apstiprinati-20232024-macibu-gada-valsts-parbaudes-darbu-norises-laiki

Diagnosticējošo darbu norise 3. un 6.klasē

Diagnosticējošos darbus veido Valsts izglītības satura centrs. Ik gadu tiek organizēti divi darbi 3. klasei (mācībvalodā un matemātikā) un trīs darbi 6. klasei (mācībvalodāmatemātikā un dabaszinībās). Mazākumtautību izglītības programmās paredzēts arī papildus diagnosticējošais darbs latviešu valodā.

Šo valsts pārbaudes darbu galvenais mērķis ir noskaidrot, vai izglītojamais ir apguvis pamatizglītības standartā noteiktās zināšanas un prasmes. Diagnosticējošā darba rezultāti palīdz pedagogam noteikt bērna zināšanu līmeni, kā arī saprast, kāds atbalsts viņam ir vajadzīgs, lai līdz mācību gada noslēgumam pilnveidotu un nostiprinātu apgūstamās zināšanas.

Kā diagnosticējošie darbi ietekmē bērna mācību rezultātu?

Diagnosticējošo darbu rezultātu vērtē procentos, tomēr šis rezultāts neietekmē skolēna vērtējumu ne semestrī, ne mācību gadā. Kad diagnosticējošais darbs ir pabeigts un novērtēts, skolotājs sniedz atgriezenisko saiti skolēnam un viņa vecākiem par bērna zināšanām.