Kompetenču pieeja mācību saturā

PROJEKTS „Kompetenču pieeja mācību saturā” skolā 2020/2021.m.g.

Šī gada septembrī visās Latvijas skolās pakāpeniski tiks ieviests pilnveidotais mācību saturs un pieeja, savukārt pirmsskolas izglītības iestādes pēc jaunajiem principiem strādā jau pusgadu. Līdztekus tradicionālajām zināšanām un prasmēm mācību jomās, bērni un pusaudži skolā mērķtiecīgāk un sistemātiskāk, nekā iepriekš apgūs arī domāšanas, sadarbības, jaunrades un citas vispārīgās prasmes, kā arī vērtībās balstītus ieradumus.
Jaunā kompetenču pieeja mācību saturā mērķis ir izstrādāt, aprobēt, pēctecīgi ieviest tādu vispārējās izglītības saturu un pieeju mācīšanai, kas ļaus skolēniem attīstīt dzīvei 21. gadsimtā svarīgas zināšanas, prasmes un attieksmes.

Mācību gada sākumā tika izvirzīti  prioritārie mērķi un sasniedzamie rezultāti  skolēnu mācīšanās uzlabošanai.  Skolotāji strādā pie jaunā mācību satura un pieeju aprobācijas, skola  cenšas ieviest jaunas darba formas.

Īpašu uzmanību pievēršam pilnveidotā mācību satura un pieejas labās prakses piemēru  apzināšanai un popularizēšanai skolā savstarpējā pieredzes apmaiņā un meistardarbnīcās attīstības centra organizētajos semināros.

Tika organizēts ieviešanas seminārs skolā  28.01.20. dabaszinībās Latgales novada skolām, aprobācijas seminārs latviešu valodā  notiks 04.2020.

Skola 2030 organizētajos  aprobācijas semināros jomu skolotājiem piedalījās:

9.12. – dabaszinātņu joma- A.Kudure

4.12.- speciālā izglītība- A.Poļaka, A.Deksne

5.02.- vadības komandu seminārs –atbalsts pedagogu profesionālajai pilnveidei-A. Deksne

19.02.- speciālā izglītība- I.Treikale, L.Sosnāre, A.Poļaka

26.02.-Kultūras izpratne un pašizpausmes mākslā- A. Litauniece

Š.m.g. martā skolas pedagogi L.Sosnare, A.Litauniece, I.Treikale, I.Augustova, T.Katkovska vadīs atklātās mācību stundas ar labās prakses piemēriem mūsdienīgais stundas metodikā un didaktikā. Notiks starpdisciplināro stundu un projektu nedēļa, kur skolotāji savstarpēji sadarbojoties plāno stundu/ projektu, veido jēgpilnus starpdisciplinārus uzdevumus un gūst atgriezenisko saiti.

Notiek mācību priekšmetu skolotāju sadarbība ar  jomu koordinatoriem pilsētā  (sadarbību mācību satura un pieejas plānošanā mācību un metodiskos līdzekļus un citus resursus mācību jomā)

Notikusi piedalīšanās ieviešanas seminārā par jauno pieeju pirmsskolā– skolotāja loma, bērni pirmsskolā mācās, kopīga plānošana, pašvadīta mācīšanās, kompleksu uzdevumu plānošana, atgriezeniskā saite un vērtēšana.

Šajā mācību gadā izmēģinām jaunas pieejas –

mācību stundas pāros, blokos,  skolēnu dalījums grupās, skolotāju sadarbība mācību satura plānošanā , mācību satura plānojums, kas virzīts uz sasniedzamo rezultātu, starpdisciplinārā plānošana, stundas, projekti, sadarbība elektroniskajā vidē –Google.doc, tehnoloģiju izmantošanas iespēju apguve- tika apgūtas jaunas programmas , kas ieviestas ikdienas darbā, biežākas āra nodarbības un mērķtiecīgas mācību ekskursijas, mērķtiecīgi karjeras izglītības pasākumi un atgriezenisko saiti sniedz  mācību stundās, kā arī  metodiskā kabineta materiālās bāzes papildināšana stundu darbam un mācību jomu skolotāju sadarbībai.

Uzsākam stundu sensoro vērošanu atbilstoši  mērķim ar nolūku saskatīt mācību procesā (stundā) efektīvas mācīšanās pazīmes; noteikt pedagoga stiprās un vājās puses; identificēt iespējas un izaicinājumus mācību procesa uzlabošanai; sniegt atgriezenisko saiti pedagogam un dalīties savstarpējā pieredzē, lai pilnveidotu atbalstu skolēniem.

Mācību priekšmetu programmu paraugus skolotāji var atrast Mācību resursu krātuve- www.mape.skola2030.lv-programmas

Vebināri (tīmekļsemināri)www.youtube.com/skola2030

 

Skolotājs Mācību priekšmets Klase Aprobējamā tēma/ temats
Ināra Treikale Latviešu valoda 1.2.a „Skola 2030” paraugprogrammas latviešu valodā 1.klasei īstenošana, izstrādāto mācību materiālu aprobācija.
Inese Zadvinska Latviešu valoda 2.a „Skola 2030” paraugprogrammas latviešu valodā 2.klasei īstenošana, izstrādāto mācību materiālu aprobācija.
Ilona Augustova Latviešu valoda 3.a „Skola 2030” paraugprogrammas latviešu valodā 3.klasei īstenošana, izstrādāto mācību materiālu aprobācija.
Aiva Litauniece Latviešu valoda 5.a „Mājas un ģimene latviešu folklorā”
Literatūra 5.a „Fantazējam kopā”
Lidija Sosnare Matemātika 7.a „Kā rīkoties, ja nezinām konkrētos lielumus?” (Lineāras algebriskas izteiksmes)
Kaspars Balodis Ģeogrāfija 7.a „Iekšējie ūdeņi”
Tatjana

Katkovska

Sports 7.;7.b „Soļošana. Skriešana.”
Liena Poiša Fizika 8.a „Kustība”
Anna Kudure Bioloģija 7.a „Kas sedz organismus”
Biruta Ribakova Matemātika IP21015911

5.kl.

„Ģeometriskās figūras”
Inese Bogdanova Sociālās zinības IP21015911

7.kl.

„Es-cilvēks”.
Anna Poļaka Angļu valoda IP21015811

7.kl.

Angļu valodas mācību programmas aprobācija.

Izstrādāto mācību materiālu aprobācija.

Ilona Saule Latviešu valoda IP21015521;

IP21015621

1.kl.

Latviešu  valodas mācību programmas aprobācija.

Izstrādāto mācību materiālu aprobācija.

Aļona

Viļuma

Matemātika IP21015811

7.kl.

 

Matemātikas mācību programmas aprobācija.

Izstrādāto mācību materiālu aprobācija.

Rēzeknes pamatskolas- attīstības centra projekta skolotāju izvēlētās tēmas

Paldies visiem skolotājiem, kas aktīvi un radoši darbojas projektā, nāk ar priekšlikumiem un ir atsaucīgi inovāciju ieviešanai skolā!

Projekta koordinatore skolā A.Deksne

 

RIAC ir pilotskola, kura strādā pie jaunā mācību satura un pieejas ieviešanas. Mācību saturs veidots, domājot par sasniedzamo rezultātu skolēniem, lai veidotos kompetences- kompleksa prasme, lietpratība.

Rēzeknes internātpamatskola- attīstības centrs  jau divus gadus darbojas projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā”.

Kompetenču pieejā balstītu mācību mērķis skolēniem nav zināt pēc iespējas vairāk, bet gan prast plānot savu darbu, uzņemties atbildību, apgūt prasmes un zināšanas,  lietot tās kompleksās, mainīgās dzīves situācijās.

2018./2019.mācību gadā strādājām pie pašvadības caurvijas ieviešanas, tekstizpratnes un runātprasmes attīstības. Jau esošā mācību satura ietvaros īstenojām mācīšanas un mācīšanās pieejas maiņu, izvēloties dažādas darba metodes, kas virzītas uz skolēncentrētu pieeju mācību darbā.

Notika jauno standartu tēmu aprobācija, dalījāmies pieredzē ar labās prakses metodiskajiem piemēriem gan skolā, gan projekta semināros Rīgā, gan ieviešanas seminārā Latgales zonas skolotājiem.

Par dalību projektā, labās prakses materiālu izstrādi un piedalīšanos ieviešanas seminārā skolas direktore izteica pateicību projektā iesaistītajiem skolotājiem I.Saulei, A.Litauniecei,  A.Poļakai, I.Augustovai, B.Ribakovai, A.Viļumai,  L.Sosnarei, I.Višķerei, I.Treikalei, I.Zadvinskai, I.Bogdanovai, K.Balodim, L.Poišai, T.Katkovskai, A.Korošenko, I.Turlajai, A.Kudurei.

                                                Projekta koordinatore skolā direktores vietniece izglītības jomā Anna Deksne

Prezentācija

2018./2019.m.g. Rēzeknes internātpamatskola- attīstības centrs  turpina darboties VISC realizētajā projektā Nr.8.3.1.1./16/I/002 “Kompetenču pieeja mācību saturā” kā viena no simts skolām valstī, kuras aprobē jauno mācību saturu.

Skolas vadības, sākumskolas un pamatskolas komandas piedalījās jaunās mācību pieejas apguves semināros. Visi projekta skolotāji ir izvēlējušies tēmas no jaunā mācību satura, ko aprobē mācību stundās, izvērtē un  sniedz atgriezenisko saiti.

Skolā tika izvērtēts mācību un skolas darbs kopumā, noteiktas stiprās puses un nepieciešamie uzlabojumi. Šajā mācību gadā, skolotājiem  sadarbojoties, tiek pilnveidota skolēnu runātprasme gan mācību stundās, gan  ārpusklases pasākumos. Turpinām darbu pie skolēnu pašvadības prasmju, darba plānošanas iemaņu nostiprināšanas, pašatbildības.

Mācību stundās tiek  izmēģinātas jaunas mācību stratēģijas. Stundās uzsvars tiek likts uz sasniedzamo rezultātu, diferencēto pieeju, jēgpilniem uzdevumiem, savlaicīgu atgriezenisko  saiti un mācīšanos mācīties. Sākumskolas skolotāji ir apņēmušies veidot mācību stundu, balstoties uz  deviņiem mācību notikumiem tajā un dažādu stratēģiju pilnveidošanu, kas skolēnus vēl mērķtiecīgāk virzīs uz  noteikta mērķa sasniegšanu. Viens no šī mācību gada uzdevumiem ir daudzveidīgu materiālu izmantošana  un savas personīgās pieredzes  bagātināšana saistībā ar  apzinātas teksta izpratnes pilnveidošanu. Pamatskolas  posmā skolotāji kopā ar skolēniem izveidoja runātprasmes snieguma līmeņu aprakstu, ko  izmanto gan vērtēšanā, gan pašvērtējumā. Jau pirmajā semestrī tika veikta skolēnu runātprasmes diagnostika- pašvērtējums un skolotāju vērtējums, ieteiktas rekomendācijas.  Pēc pašu noteiktiem kritērijiem skolēni veido prezentācijas un pilnveido prasmi uzstāties, runāt.

Būtiska loma ir audzināšanas darbam un komunikatīvo prasmju attīstīšanai. Audzināšanas nodarbībās tiek pilnveidotas sociāli emocionālās mācīšanās prasmes.  Skolēniem ir zināmi skolā noteiktie tikumi, kurus jāattīsta.

Skola ir elastīga dažādu mācību formu ieviešanā. Tika izmēģinātas bloku stundas, tematiskais mēnesis (novembris), februārī notika starpdisciplināro stundu nedēļa. Šīs stundas  veicina dzīvesprasmju, praktiskā radošuma, uzņēmības un kompetenču attīstīšanu, kā arī dod iespēju jaunām pieejām un metodēm skolēnu domāšanas pilnveidei.

Skolā notiek labās prakses pieredzes stundas un nodarbības, to vērošana, analīze, refleksija par redzēto un paveikto. Tiek organizētas  meistardarbnīcas, kurās piedalās ne tikai mūsu, bet arī pedagogi no citām skolām.

Pavasarī ir plānota atkārtota runātprasmes diagnostika 7.-9.klašu skolēniem un tiks pētīta attīstības dinamika.

Aprīlī skolu komandas prezentēs paveikto Latgales skolotājiem, uzstājoties ieviešanas semināros.

2017./2018.m.g. RIAC realizē pašvadības caurvijas ieviešanu mācību darbā un lasītprasmes pilnveidošanas

PAŠVADĪBA – t.i. skolēni

  • apzinās savas emocijas, vēlmes, vajadzības un intereses;
  • spēj aktīvi un mērķtiecīgi kontrolēt savu uzvedību, motivāciju un mācību darbību;
  • prot un ir motivēti pastāvīgi un patstāvīgi mācīties un pilnveidot sevi;
  • saprot un seko līdzi savam mācīšanās procesam;
  • izvērtē savus mācību sasniegumus.