Kursi un semināri

„Metodiskie ieteikumi individuālā izglītības programmas apguves plāna izstrādei izglītojamajiem ar dažādas pakāpes dziļuma mācīšanās traucējumiem”

6 stundu bezmaksas praktiskais seminārs

Mērķauditorija – pirmsskolas izglītības metodiķi

Vieta: Rēzeknes pamatskola – attīstības centrs

Laiks: 2019.gada  17.oktobris, plkst.10.00

Kursu programmas lektori:

Aļona Viļuma – Rēzeknes pamatskolas – attīstības centra izglītības metodiķe, vispārējās pamatizglītības skolotāja

Aija Kondrova –  RTA vieslektore, Mg. psych., mg.paed.,  AC metodiķe

Biruta Ribakova – Rēzeknes pamatskolas – attīstības centra speciālās izglītības skolotāja

Sasniedzamais rezultāts:

Prast veidot un aktualizēt kvalitatīvu  individuālo izglītības programmas apguves plānu (turpmāk – IIP) bērniem ar dažādas pakāpes dziļuma  mācīšanās traucējumiem pirmsskolas izglītības iestādēs.

Pieteikšanās pa e-pastu:  riac.metodika@inbox.lv līdz 15.oktobrim

Vietu skaits ierobežots –  tikai  divi dalībnieki no vienas izglītības iestādes

 

 

Kursi speciālajā izglītībā
2019.gadā  no augusta līdz novembrim ir iespēja pieteikties RIAC organizētajos  pedagogu profesionālās kompetences pilnveides bezmaksas (A 8) tālākizglītības kursos speciālajā izglītībā.Pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu mācību grupas:„4 – 6 gadīgo  bērnu intelektuālās attīstības psiholoģiski pedagoģiska  izvērtēšana, procedūra un rezultātu  analīze, nodarbību un korekcijas pasākumu  metodiskais nodrošinājums. Pedagogu un atbalsta personāla  darbs ar vecākiem”Datums :     22.08. 2019. un  23.08.2019.Laiks:         9.00-17.00

Vietu skaits ierobežots.

Vispārizglītojošo skolu pedagogu mācību grupas:

„Pedagoģiskā procesa plānošana un vadīšana, skolas atbalsta komandas darba organizēšana, strādājot ar izglītojamajiem ar kombinētiem attīstības traucējumiem”

Datums:   22.10.2019.,   23.10.2019.,   24.10.2019.,   25.10.2019.

Laiks:    10.00-18.00

Vietu skaits ierobežots.

Pieteikties kursiem pa e-pastu riac.metodika@inbox.lv (obligāti noradīt kursu nosaukumu un datumu)

Kursu norises vieta:    Rēzeknes internātpamatskola – attīstības centrs,  F.Varslavāna ielā 5, Rēzeknē